Orpheus Noster 14. évf. 2. sz. (2022)

Tartalom


Somodi Júlia – Valente Albertina Victoria – Erdős Veronika: Filmfeliratozás tanórán. A hibakusák dokumentumfilmjeihez készített filmfeliratok tanulságai, 66–80.

Frazer-Imregh Monika (ford.): Angelo Poliziano: Levelek, II. könyv, 1–2. levél, 81–82.

Fülöp József: Esszék a nulladik órából, 83–85.

Pallós Áron – Szijártó Hajnalka (ford.): Marie Luise Kaschnitz: Emberek és dolgok 1945-ben: Az énről; A dolgokról, 86–92.

Samu Veronika: Kortárs Japanológia II. Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Szerk.: Wakai Seiji – Sági Attila. Károli Gáspár Református Egyetem – Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 250 pp., 93–95.

Gergely Attila: Megélt vallástörténet. Nemeshegyi Péter SJ: A kelet-ázsiai vallások története. Szerk. Vámos Péter. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2020, 137 pp., 96–98.

G. Bogár Edit: Klasszikus művek újrafordítása. Szerk. Gulyás Adrienne – Mudriczki Judit – Sepsi Enikő – Horváth Géza. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2021, 296 pp., 99–103.

Kiss-Mikó Nikoletta: Polgár Balázs: Csata a Harsány-hegynél (1687) – Háború, régészet és kulturális örökségvédelem. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapest, 2020, 242 pp., 104–107.

Második rendezvényét tartotta a Károli Szabadegyetem

Június 23-án, második rendezvényével várta az érdeklődőket a Károli Szabadegyetem. A havonta jelentkező ismeretterjesztő rendezvénysorozat meghívott vendége ezúttal Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki A Belügyminisztérium működése békében, pandémiában és háborúban című témában beszélgetett az est házigazdájával, Prof. Dr. Trócsányi László rektorral.

Bővebben ...

Vallástudományi Szemle 2022. 1.

Kedves Olvasó! (Vassányi Miklós) 


Tanulmányok

Tóth Anna Judit: Prokopios és a halottak utazása Britanniába

Vassányi Miklós: In infinitum ire: Ál-Areopagita Szent Dénes végtelen közeledése Istenhez (Isten nevei IX. és XIII.)

Tóth Richárd: Litania Minor. A könyörgő körmenetek rendtartása a középkori Európában

Frazer-Imregh Monika: Vallás és orvostudomány határán – Marsilio Ficino a „kegyosztó” bolygókról

Suszta Laura: Nők és vallás a szubarktikus denesuliné nemzetnél az európai kontaktus kezdeti időszakában. Történeti néprajzi tanulmány

Szilárdi Réka: A rekonstrukcionista vallások öndefiníciós és terminológiai kérdései


Forrás

Marsilio Ficino: Három könyv az életről

Vassányi Miklós: Rövid bevezetés John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint című művének fordítása elé

John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint, 1–3


Disputa

Adamik Tamás: Poitiers-i Hilarius himnuszai. Az első himnusz értelmezése


Műhely

Czakó István: Egy kutatási enciklopédia kísérlete: a Kierkegaard Research-sorozat

Fejérdy András: Kép egy kutatásról. Az állam-egyház viszony mint az állami szuverenitásigény érvényesítésének terepe: a szekularizmus és a nemzetépítés kihívásai Kelet-Közép-Európában 1780–1990


Hírek

Bernadett Szűcs: A Summary of CEU’s Summer School Programme on Political Theology in Late Antiquity (July 22–31, 2021)

Bernadett Szűcs: A Thousand Years of Coptic Apocrypha. A Lecture on Early Coptic Christian Literature (November 21, 2021)

Lipták Noémi: Beszámoló a Papok és közösségek a nagyító alatt című könyvbemutatóról és kerekasztal-beszélgetésről (2021. november 22.)

Imola Püsök: Some Thoughts on Árpád Szakolczai’s Lecture Living in Tricksterland: A Political Anthropology of Trickster Logic (November 26, 2021)

Lőrinczi Petra: Vallás és pandémia: a Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája (2021. december 3.)

Suszta Laura: Beszámoló Vassányi Miklós A Summa contra Gentiles I/13. fejezetének felépítése című előadásáról (2021. december 7.)

Császárné Guth Bernadett: A III. Nemzetközi Hitvalló Szent Maximos Műhelykonferencia (2022. február 3–4.)


Recenziók

Enesey Diána: Horváth Orsolya: Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között

Kárpáti Judit: David Malkiel: Strangers in Yemen: Travel and Cultural Encounter among Jews, Christians and Muslims in the Colonial Era

Papp György: Zsengellér József: A nagy zarándok végleg célhoz ért – Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából

D. Tóth Judit: Simonné Pesthy Monika: Vértanúk és keresztény identitás a 4. századi görög enkómionokban

Vassányi Miklós: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban ‒ Marsilio Ficino Három könyve az életről

Ratkovics Petra Krisztina: Siegfried Kreuzer (ed.): Introduction to the LXX

Suszta Laura: Kárpáti Gábor Csaba (szerk.), Hamvas Endre Ádám – László Levente – Tar Ibolya (ford.): Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Puchinger Noémi: Erica Fox Brindley: Music, Cosmology and Politics of Harmony in Early China

 

Vallástudományi Szemle 2021. 2.

Lectori salutem! (Fülöp József) 


Tanulmányok

Péntek Dániel: A Seol lokalizálása és topográfiája a Héber Biblia imádságaiban 

Magdus Tamás: Halál, születés, házasság, beavatás. Ceres istennő alakjának megjelenése a római liminális rítusokban 

Réfi Oszkó Dániel: A Notitia dignitatum képi anyagának vallástudományi vonatkozásai a késő római uralkodókultusz kontextusában 

Kisnémet Fülöp: A monostor és a monostoron kívüli világ kapcsolata néhány korai szerzetesi regula tükrében 

Székely Tamás: Az önalacsonyítás motívuma Canterburyi Anselmus imádságaiban és meditációiban 

Iványi Márton Pál: Misztérium, taqiyya és okkultáció: síita sajátosságok vagy világvallásokon átívelő fogalmak? 


Forrás

Keserű Péter Ferenc: Horváti Békés János: Üdvözlővers Bázelből (RMK III. 2647) 


Disputa

Kocsis Péter: A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben 

Gimesi Zsuzsa: Az igehirdető lelki vonásai (Ravasz László református püspök személyéről prédikációi alapján) 


Tudományunk története és műhelyei

Lőrinczi Petra: Vallástudomány és vallástörténet Debrecenben 


Hírek

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok XI. Nemzetközi Teológuskonferenciája (Mikó-Prém Alexandra) 

Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity. Long Reformation (ca. 1400‒1800): Confessions, Cultures and Societies (Móré Tünde) 

Keresztény-Zsidó Vallásközi Konferencia az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen (Szécsi József) 

Istenek a képernyőn ‒ Szivák Júlia előadása a Kőrösi Csoma Társaság online eseményén (Szűcs Bernadett) 

A mágia elmélete és gyakorlata. Beszámoló a zaragozai mágiakutatási konferenciáról (Németh György) 

Resilient Religion – konferenciabeszámoló (Hoppál Bulcsú) 

Beszámoló az „Imák a népi és a populáris kultúrában: Konferencia Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából” c. konferenciáról (Lipták Noémi) 


Recenziók

Paul Mendes-Flohr: Cultural Disjunctions: Post-Traditional Jewish Identities Chicago, London, The University of Chicago Press, 2021 (Papp Szilvia Anikó) 

Geoffrey Stephen Smith: Valentinian Christianity. Texts and Translations Oakland, California, University of California Press, 2020 (Szűcs Bernadett) 

Babits Antal: Ószövetségi szómutató szótár online, Budapest, Logos Kiadó – Magyar Bibliatársulat, 2020 (Uhrman Iván)

Joshua R. Jacobson: Chanting the Hebrew Bible: The Art of Cantillation Second, Expanded Edition. Philadelphia, The Jewish Publication Society, 2017 (Villányi Benjámin) 

Richard Gordon – Francisco Marco Simón – Marina Piranomonte (eds.) with the assistance of Celia Sánchez Natalías: Choosing Magic. Contexts, Objects, Meanings: The Archaeology of Instrumental Religion in the Latin West De Luca Editori d’Arte, 2020 (Dániel Bajnok) 

My eye alone. On two recent Greek-English Dictionaries (István Bárány) 

 

Scholia Iuvenum Humaniora - 2022. 1.

Impresszum
Előszó


Művészettörténet- és pedagógia

Mácsadi Orsolya: Id. Storno Ferenc egyik korai történeti festménye

Kucsera Eszter Panna: A Ludwig házaspár története

Kucsera Sándor: A temető-kép és az emlékezés kapcsolata a társadalom rendszerében 

 

Vallástudomány

Tóth Tamás Zoltán: Adalékok a Máté-evangélium eredeti nyelvének kérdéséhez

Nóra Kele: The “Peyote Road” and the Violation of Religious Freedom in the US

Gréta Móricz – Anikó Szakács: Religiöse Symbolstruktur in Heinrich Bölls Erzählung Der Zug war pünktlich

 

Társadalomtudomány

Lips Adrián: Az egyetemi hallgatói én COVID-19 pandémia idején – A művészetterápiás önismereti csoportmódszer egyetemi kurzus keretében megvalósítható elemei

Kolossváry Róbert: Társadalomtudományi adalékok az összeesküvés-elméletek témájához [A szöveget gondozta: Szvetelszky Zsuzsanna]

Fridrich Katalin: Hálózatkutatás a magyar szinkroniparban

 

Pszichológia

Zábó Szabolcs: Az önsegítés jelenségvilága

Léber Krisztina – Lénárt Anna Valéria – Hadházi Éva: „Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága” – A várandós nők prenatális kötődésének longitudinális vizsgálata várandóssággal kapcsolatos és pszichoszociális tényezők összefüggésében

Šindýlková Zsófia: Családi jellemzők intergenerációs változása

 

Nyelvtudomány

Balog Orsolya: A csak szerepe az online politikai újságírásban

Hargitai Lili: V1-szerkezet a holland feltételes módban

Tóth Dóra: Holland modális partikulák fordítási problémái gyermeknyelvi szövegekben

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin